ДупницаНачало

Окръжен съд – Кюстендил постанови отказ на изпълнение на Европейска заповед за арест за Методи Захаринов

Тричленен състав на Окръжен съд – Кюстендил постанови отказ на изпълнение на Европейска заповед за арест / ЕЗА / издадена от Окръжна прокуратура гр. Солун, Република Гърция, с която се иска предаване на българския гражданин М. З., за изпълнение на наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 години, за държане и разпространение на подправени евро банкноти.  На основание чл. 44, ал.8 и чл. 40, ал.1, т.4 от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, Окръжен съд – Кюстендил приема за изпълнение присъдата в Република България.  Мотивите за отказа са свързани с обстоятелствата, че исканото лице е български гражданин и е осъден за деяние, което съставлява престъпление и по българския закон. Съдът потвърди наложената на М. З. мярка за неотклонение „Парична гаранция“, до приключване на процедурата по привеждане на наказанието „лишаване от свобода“.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Софийски апелативен съд в 5- дневен срок, считано от днес.

След влизане на решението в сила, предстои насрочване, по искане на прокуратурата на ново дело за признаване / приспособяване / на присъдата според българското законодателство.

С решение на Апелативен съд гр. Солун от 2014 г., на М. З. от Дупница е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 години, за притежание и разпространение на подправени евро банкноти. Българският гражданин е издирван с Европейска заповед за арест / ЕЗА / от Република Гърция, издадена на 18.05.2018 г.

Забележка: Чл. 40. (1) (В сила от 01.01.2007 г., предишен текст на чл. 40 – ДВ, бр. 55 от 2011 г.) Окръжният съд може да откаже изпълнение на Европейска заповед за арест, когато:

т. 4 – исканото лице живее или е постоянно пребиваващо в Република България, или е български гражданин и е осъдено за деяние, което съставлява престъпление по българския закон, и българският съд приеме да се приведе в изпълнение от прокурора наказанието лишаване от свобода или мярката, изискваща задържане на лицето, наложени от съда на издаващата държава членка, като в тези случаи се прилага чл. 29, ал. 2 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments