Бобов ДолДупницаНачало

Окръжна прокуратура – Кюстендил внесе в съда пет протеста срещу незаконосъобразни разпоредби на общинските съвети на територията на областта

Окръжна прокуратура – Кюстендил внесе за разглеждане в Административен съд –Кюстендил протести срещу незаконосъобразни разпоредби, касаещи наредбите на общинските съвети на територията на Кюстендилска област.

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бобов дол е приета и няколкократно изменяна и допълвана с решения на Общинския съвет. С конкретни допълнителни условия на разпоредбите, касаещи освобождаването на задълженото лице от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, Общинският съвет е дописал закона и излязъл извън делегираните му правомощия.

Същата наредба е приета и в Община Невестино. В части от нея, касаещи такси за сметосъбиране и сметоизвозване и за извършени услуги по гражданско състояние – признаване на чуждестранни съдебни решения и актове, свързани с гражданското състояние и гражданската регистрация, e налице противоречието с нормативните актове от по-висок ранг.

В разпоредбата към Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница е определен срок, с който е ограничена възможността за подаване на декларация, касаеща несъбиране на такса за сметосъбиране и сметоизвозване и за освобождаване от такава за физически/юридически лица.

С Наредба, приета с решението на Общинския съвет на община Дупница, е уредено събиране на такса за отписване на имоти от актовите книги на Общината по тарифа на Списъка с видовете услуги и цени за тях. По същество съставен за това акт за общинска собственост (т.нар. деактуване) е действие, спадащо във вътрешноадминистративаната процедура по регистрацията и отчитането на общинско имущество. Тя е техническа и има констативен, а не конститутивен характер, тъй като не поражда промяна в собствеността и не предизвиква вещноправен ефект. Наред с това в разпоредбите на Закона за общинската собственост и в Закона за местните данъци и такси не се съдържа основание за заплащане на такса за отписване на имот от актовите книги за общинска собственост. Налице е неоснователно претендиране за тежест (такса) за услуга в изпълнение на правно задължение, както и противоречие с принципа на Конституцията за равноправие на гражданите, което само по себе си представлява дискриминация.

С внесените в административния съд протести Окръжна прокуратура – Кюстендил предлага тези конкретни разпоредби от Наредбите на общините в Бобов дол, Дупница и Невестино да бъдат отменени като незаконосъобразни.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments