Подканват ловците да стрелят повече по хищници

Ловните сдружения, съобразно числения си състав, ежегодно изпълняват план за отстрел на хищници, който се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на Закона. От справка в интернет-базираната информационна система на Изпълнителната агенция по горите за 2016 г. е видно, че предвиденото ползване на хищници не се изпълнява от ловците. Процентът на изпълнение на лова за вълците е около 25 %, за чакалите е 71 %, като са отстреляни близо 30 хиляди чакала от по план 41 хил. За лисиците от 34 хил. са отстреляни близо 19,5 хил. броя или 55 %. Ловците не трябва да се оправдават с липсата на финансови стимули за отстреляни хищници, тъй като ловът е спорт и такива стимули няма за другите видове дивеч, имайки предвид, че дивата свиня в някои райони нанася повече щети на дивеча и на селскостопанските производители от хищниците. Липсата на законово изискване за провеждане на хайки за хищници също не е пречка за регулиране на числеността им, тъй като разрешения групов лов за хищници е с продължителност от 1 октомври до втората неделя на месец януари. Като на вълк, чакал, лисица, скитащи кучета и котки може да се ловува индивидуално през цялата година и във всичките дни от седмицата. В момента МЗХГ не разполага с ресурс, за да направи кампания за финансиране на острел на хищниците, както е било в предишни години, когато авджиите получавали по 5 кубика дърва за отстрелян вълк.

Мерките се налагат и с цел упражняването на ефективен мониторинг на болестта „Бяс“ по хищниците.