Гоце ДелчевНачалоОбщество

Поредна информационна кампания в Гоце Делчев

Национална служба за съвети в земеделието с поредна информационна кампания в Гоце Делчев. Земеделските стопани от региона се запознаха с възможностите за финансиране от различните европейски и национални структурни фондове, планове и програми.

Информационните събития се организират в изпълнение на Административен договор за „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Акцент на информационното събитие бяха темите: Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности от Програмата за развитие на селските райони; интервенции под формата на преки плащания – основно подпомагане на доходите за устойчивост, допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост, плащания за дребни и млади стопани; новата зелена архитектура – схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните – еко схеми; обвързано с производството подпомагане на доходите; преходна национална помощ; интервенции за развитие на селските райони, в т.ч. свързани със задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в областта на управлението – биологично растениевъдство, биологично пчеларство, подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство, насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт и други; възможности за финансиране на регионално ниво от Програмата за развитие на селските райони чрез Водено от общностите местно развитие – Местни инициативни групи.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments