Последно заседание за тази година проведоха общинските съветници от Гоце Делчев

Съветниците гласуваха дневен ред от 12 точки. В заседанието основните въпроси по които взеха решение старейшините от община Гоце Делчев бяха – Даване на съгласие за кандидатстване по Програма „Красива България“ 2018 г. Определяне на представител на община Гоце Делчев в комисията за изработване на областна здравна карта на област Благоевград. Приемане на план на противодействие на тероризма на територията на община Гоце Делчев. Друга точка бе провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост. Продажба на поземлени имоти и прекратяване на съсобственост. Както и одобряване на план-сметка на разходите за такса „Битов отпадък“ за извършваните от община Гоце Делчев услуги за 2018 г.