Правителството предоставя възможност на Дупница за депониране на битовите отпадъци в съседни региони

Правителството реши да предостави възможност за депониране на битовите отпадъци, образувани от територията на общините, включени в регион за управление на отпадъците Дупница до изграждане на собствените им регионални депа, в съседни регионални системи, отговарящи на нормативните изисквания. Това решение ще се прилага само в случай, че общините не са намерили други решения за законосъобразно третиране на отпадъците. Най-близкото депо е в това в Самоков. Решението е в съответствие със Закона за управление на отпадъците и допуска използването на до 10 на сто от оставащия капацитет на регионалното депо, който е в експлоатация, или проектния капацитет на друг вид регионално съоръжение за третиране на битовите отпадъци за нуждите на други региони, когато е налице обоснована и неотложна необходимост, свързана с изпълнението на Националния план за управление на отпадъците. Използването на депата, на които се разрешава депониране за нуждите на други региони, са изградени над 50 на сто със средства, осигурени от държавния бюджет или от друго национално или международно финансиране. Приемането на решението се налага предвид необходимостта от изпълнение на ангажимента на България за преустановяване експлоатацията на съществуващите общински депа. Както е известно сметището в Дупница ще бъде закрито на 31 декември.

Предстои да бъде избрана фирма, която да извършва дейностите по третиране на смесени битови отпадъци, включващи предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол. Документите техническата част и ценовите оферти ще бъдат отворени на 29 декември.