Предложението за дострояване на сградата на ОУ “Евлоги Георгиев“ влиза за обсъждане от ОбС- Дупница на 14 декември

Планът за създаване на необходимите условия за осъществяване на едносменен режим на обучение на учениците в Община Дупница отново е част от дневния ред на предстоящата сесия на местния парламент. След като на предходното заседание предложението за преместването на прогимназиалния курс на ОУ „Евлоги Георгиев“ в сградата на бившия Учителски институт бе оттеглено от кмета Методи Чимев по искане на директора на училището Румяна Гиргинова, новото предложение за дострояване вече е входирано. След извършен оглед на съществуващата сграда на ОУ“ Евлоги Георгиев“ се е установило, че е възможно построяване на две допълнителни учебни стаи над пристройката, четири учебни стаи до пристройката (по две на етаж), както и над съществуващия спортен салон (при необходимост). Според докланата така ще се компенсира недостатъка от учебни стаи. С поставянето на шумоизолираща преградна стена в актовата зала, намираща се на втория етаж на пристройката, ще могат да се обособят и две допълнителни класни стаи. Въпреки че, няма гарантирани средства от държавата за справяне с посочения проблем, се смята, че е налице възможност за получаване на финансиране, тъй като ОУ „Евлоги Георгиев” е единственото училище в Кюстендилска област на двусменно обучение. Планът е разписан за две години като през 2019 г. се предвиждат дейности по документацията и проектиране на допълнителните помещения, изготвяне на количествено – стойностни сметки и кандидатстване пред МОН и други институции. При осигуряване на средства в размер около 25 000 лева се предлага да се постави шумоизолиращата преградна стена в голямата зала, намираща се на втория етаж на изградената наскоро пристройка. Така се предвижда от учебната 2019/2020 г. още един клас с две паралелки да премине на едносменно обучение до обяд. Самото строителство, оборудването с училищна мебел и другите необходими дейности, които ще увеличат учебните стаи в училището се предвиждат да започнат през пролетта на 2020 г. Целта на предлагания план е през учебната 2020/2021 г. да се преодолее проблемът с двусменно обучение чрез осигуряване на необходимите учебни стаи. В докладната още пише,че дострояването на допълнителни учебни стаи е най-добрият възможен вариант според педагогическия колектив, Обществения съвет и родителите на учениците от ОУ „Евлоги Георгиев” за справяне с проблема.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments