ДупницаНачалоОбщество

Преизпълнение на данък сгради и такса смет за шестмесечието

Въпреки въведеното извънредно положение в средата на месец март и свързаната с него по-ниска икономическа и социална активност на населението, приходите от местни дейности се изпълняват добре, основно от местните данъци и такса битови отпадъци, за сметка на приходите от собственост“. Това посочват в отчета за шестмесечието от община Дупница. Изпълнението на приходите от местни имуществени данъци към 30 юни е общо 55,21% при план на годишна база 50%, в тази графа попада и данъка върху недвижимите имоти където изпълнението е на 62,71%, от данък върху превозните средства изпълнението е 54,08%.

Приходи и доходи от собственост изпълнението е 35,58 %, като най-много са постъпленията от наеми на земя – 51,43%.

Към 30 юни приходите от общински такси са изпълнени на почти 54 %, като за такса битови отпадъци изпълнението е най-голямо почти 61 % или 1 644 459 лв., при годишен план 2 700 000 лв., най-нисък в процентно изпълнение са пазари и тържища 17,47% и от такса детски градини 23,02%. От приходи от продажби на нефинансови активи, дълготрайни материални активи и приходи от концесии изпълнението е 23,58%, като най-много – 57,28 % е от продажба на терени и земя.

От справката става ясно, че просрочените задължения на община Дупница са 2 305 489 лв., от тях 64 587 лв. са за ел.енергия, горива и вода, 1 076826 лв. за външни услуги и др.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments