Проектът за изграждане на Център за преработка на битови отпадъци е готов, но все още не е входиран в ПУДООС

Изготвеният инвестиционен проект включва Подробен устройствен план и работен проект по всички необходими части, включително и КСС – 11 879 652,70 лв. Проектът обаче все още не е входиран в ПУДООС, тъй като изискване на ПУДООС е при кандидатстване за финансиране да има влязло в сила разрешение за строеж. То се издава след преминаване на всички съгласувателни процедури. В случая това разрешение се издава от Областния управител поради факта, че обектът е от регионално значение обясниха от община Дупница, в отговор на запитване на ТВ Запад. Това означава, че все още не са приключили съгласувателните процедури.

Дали е в срок като цяло подготовката и изграждането на Центъра и има ли опасност да бъдат изпуснати срокове, от общината обясниха, че

се справят в срок, въпреки редицата трудности от процедурен характер, както и от факта, че изграждането на Центъра включва една клетка на депо и съпътстваща инфраструктура, които ще бъдат финансирани от ПУДООС и изграждането на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, финансирани от ОП “Околна среда 2014-2020”, което предполага синхронизиране на дейностите по самото изпълнение. Процедура за избор на изпълнител за строителните дейности ще бъде обявена едва след одобрението на проекта. Няма конкретен срок за произнасяне от ПУДООС, след като проектът бъде входиран за одобрение. Това е в правомощията на Управителния съвет.

Припомням, че фирмата, която изготви проекта спечели обществена поръчка за

60 000 лв., а финансирането се извършва от бюджетите на общините в сдружение „Рила еко“, пропорционално на дяловото им участие в Сдружението. Изработването на проекта е с цел община Дупница, като водеща община в Сдружението да кандидатства пред ПУДООС за финансиране изграждането на Регионално депо за отпадъци – клетка, кантар и съпътстващата го инфраструктура.

При отпускане на финансовата помощ направените разходи ще бъдат възстановени на общините. Регионалният център ще се намира в землищата на селата Джерман и Грамаде. Предвидената площ за изграждане на Центъра е 223,823 дка и е съставена от 9 имота.

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments