Работниците от предприятието за производство на обувки в Дупница вече имат право на нова работа или обезщетения за безработица

Работниците от предприятието за производство на обувки в гр. Дупница ще могат да започнат нова работа или да се регистрират в Бюрото по труда, за да получават обезщетение за безработица, след като трудовите им правоотношения с работодателя – италиански гражданин, бяха прекратени по законоустановения ред, считано от началото на този месец. Kонтролните органи на Инспекцията по труда сa осъществили контакт по телефона с новия управител на дружеството, също италиански гражданин, който е бил убеден от инспекторите да пристигне в България, за да разпише заповедите за прекратяване на трудовите правоотношения на работниците и служителите, както и оформените трудови книжки. Припомняме, че служители на Дирекция „Инспекция по труда“ Кюстендил консултираха работещите да подадат заявления за прекратяване на трудовите правоотношения на основание забавени възнаграждения. Самото прекратяване дава възможност на лицата да започнат нова работа, а основанието, на което трудовото им правоотношение е прекратено, им гарантира право на обезщетения за безработица в пълен размер. Контролните органи на Инспекцията съдействаха също да бъдат подготвени необходимите документи на работещите за прекратяване на трудовите им правоотношения, които впоследствие да бъдат разписани от управителя. Инспекцията по труда продължава да следи случая, с цел събиране на годни доказателства, за да бъде входирана на по-късен етап в съда искова молба за откриване производство по несъстоятелност. След вписване на решението на съда за откриване на такова бившите работници ще придобият право да получат неизплатените си възнаграждения и обезщетения от Фонда за гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ получава правомощие да инициира откриване на производство по несъстоятелност от 31.03.2018 г. Към момента е установено, че работодателят дължи на работниците и служителите възнаграждения за месец ноември. А от 1 февруари стават изискуеми и дължимите възнаграждения за месец декември, поради което контролните органи на Инспекцията стартират нова проверка. Работниците и служителите имат право на възнаграждение и за месец януари, тъй като престоят на фирмата не е бил по тяхна вина. Инспекторите по труда предприемат мерки в рамките на своята компетентност, като дават задължителни за изпълнение предписания за изплащане на дължими възнаграждения. На работодателя е потърсена административнонаказателна отговорност за задълженията за месец ноември. Такава ще бъде потърсена за неизпълнени предписания, както и за установени забавяния за други периоди, съобщиха от пресцентъра Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.