Сметната палата завери финансовия отчет на Община Дупница за 2016 година

Заверен без резерви, но с обръщане на внимание е годишният финансовия отчет на Община Дупница за 2016 година. Данните са публикувани на сайта на Сметната палата. От институцията обръщат внимание на ръководството на Общината, относно ползван към 31.12.2016 г. временен безлихвен заем в размер на 1 306 960 лв. от сметката за чужди средства. Ползването на заема е отчетено в съответствие с указанията на Министерството на финансите, но е в несъответствие с правната рамка. Не е спазен член от Закона за публичните финанси, съгласно който чрез сметките за чужди средства не може да се извършват и отчитат други дейности освен администрирането на чужди средства и дейността на съответните държавни органи по принудително изпълнение и конфискуване на активи и последващото управление и разпределение на събраните средства, съгласно изискванията на приложимото законодателство. От Сметната палата са открили и няколко некоригирани отклонения в годишния финансов отчет. Въпреки това официалното становище е че, финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на Община Дупница към 31 декември 2016 година, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.