Среща на общините от “Рила еко”

В Община Дупница се проведе общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците “РИЛА ЕКО”. Срещата беше закрита за медии. Разгледани са две основни точки.

Напредъка на общините по отношение реализацията на проектите за изграждане на инсталации за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци по Оперативна програма околна среда 2014-2020. Регионалното сдружение изпълнява два такива проекта, по които се изграждат по две инсталации. Съответно на територията на община Кюстендил за общините Кюстендил, Невестино и Трекляно и на територията на община Дупница за общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол.

Водещите общини Кюстендил и Дупница са отчели, че няма забавяне в строителството и съответно в изпълнението на проектите.

Участниците са обсъдили и необходимите действия, които трябва да се предприемат от общините от РСУО “РИЛА ЕКО” за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци – Дупница.

Взето е решение, Община Дупница от името на членовете на сдружението да внесе в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда проект за финансиране изграждането на една клетка на депото и съпътстваща инфраструктура, както и довеждаща – водопровод, канализация и електрозахранване. Това стана възможно след като работния проект за изграждане на регионалното депо получи разрешение за строеж, което е и едно от условията за финансиране.

Припомням, че сдружението е създадено през 2011 г., на основание Закона за управление на отпадъците и съответните решения на Общинските съвети на общините Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Бобов дол, Невестино и Трекляно с цел изграждане на регионална система за управление на отпадъците, чрез изграждане на територията на община Дупница на регионален център за управление на отпадъците и свързаните с това съпътстващи дейности. Общото събрание се проведе в присъствието на представители на шестте общини и Катя Димитрова – Областен управител на област Кюстендил.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments