Съдът потвърди глоба от 20 хил лв наложена на “ТЕЦ-Бобов дол”

РС Дупница потвърди наказателно постановление издадено от РИОСВ Перник, с което е наложено административно наказание на „ТЕЦ-Бобов дол“ в размер на 20 хил лв. Наложената глоба е за нарушаване на Закона за опазване на околната среда.На 29.02.2016г. експерти на РИОСВ-Перник извършили планова проверка в “ТЕЦ Бобов дол“. Тогава е констатирано, че в централата работят енергиен котел /ЕК/ № 1 и енергиен котел /ЕК/ № 2 в нормален режим. Емисиите на вредни вещества от дейността на двата котела се изпускали в атмосферата посредством изпускащо устройство /ИУ/ № 2 и ИУ № 1. По пътя към централата и от площадката визуално се наблюдавало, че от въпросните изпускащи устройства се изпускали в атмосферния въздух отпадъчни газове от дейността на на първи и втори енергиен котел.Съгласно ЗООС Комплексно разрешително/КР/ е индивидуален административен акт, предоставящ разрешение за експлоатация на определена инсталация или на дадена част от нея при определени условия, които гарантират съответствието на инсталацията с изискванията По комплексното разрешително на дружеството, е разрешено да се използва само изпускащо устройство /ИУ № 2/, като единствено при анормални режими на работа, като разпалване и ремонт/авария на сероочистващата инсталация може да бъде използвано и другото изпускащо устройство. Решението на съда в Дупница подлежи на обжалване и протест пред Кюстендилски административен съд.