Съдът потвърди парична глоба от 25 хил лв наложена на “ТЕЦ – Бобов дол”

РС Дупница потвърди наказателно постановление издадено от РИОСВ Перник, с което е наложено административно наказание на “ТЕЦ Бобов дол” в размер на 25 хил лв. Наложената глоба е за нарушаване на Закона за опазване на околната среда.През месец септември на миналата година експерти на РИОСВ-Перник извършили проверка в “ ТЕЦ Бобов дол“. Тогава служителите на еко-инспекцията констатирали, че са работели енергиен котел /ЕК/ № 1 и Енергиен котел /ЕК/ № 3 в нормален режим и емисиите на вредни вещества от дейността им са отделяни в атмосферата посредством изпускащи устройства с номера /ИУ/ № 2, ИУ № 4 и ИУ № 1. По пътя към централата от площадката визуално е наблюдавано , че посочените изпускащи устройства са отделяли отпадъчни газове. При направената проверка е установено, че не е спазена работата по комплексното разрешително. По него на оператора се разрешава отвеждане на отпадъчните газове от ЕК № 1 и ЕК № 3 към ИУ № 1 единствено при анормални режими на работа – разпалване и ремонт/авария на сероочистващата инсталация.След като в РС Дупница са разгледани изложените доказателства по казуса, паричната санкция в размер на 25 хил лв е потвърдена, като законосъобразна от председателя на съдебния състав, съдия Маргарита Алексиева.Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Кюстендил в 14-дневен срок.За времето от 27 март до 3 септември 2015 година на топлоцентралата са били издадени 6 наказателни постановления за констатирани нарушения. Затова и глобата е по висока 10 хил лв, която е минимална предвидена в закона за това нарушение, става ясно от решение на съда.