Със заповед на Районно управление на образованието – Благоевград в община Гоце Делчев бяха сформирани екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Екипите за обхват осъществяват дейности за интервенция, компенсиране и превенция спрямо трите основни групи: деца в задължителна предучилищна възраст и ученици в задължителна училищна възраст, които досега не са обхванати в образователната система; ученици в задължителна училищна възраст, отпаднали от училище; деца и ученици в риск от отпадане. За изпълнението на дейностите е разработена информационна система с всички данни, необходими за откриване и обхващане в образователната система на децата и учениците, които по сведения от ГРАО са в задължителна училищна възраст, но за тях в НАЦИОНАЛНАТА ЕЛЕКТРОННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ няма информация, че са записани в училище или детска градина, както и за деца и ученици, които са посещавали училище или детска градина през предходни учебни години, но не са записани през учебната 2016/2017 година. Достъпът до данните на децата и учениците в информационната система е диференциран на различни йерархични нива на териториален принцип. Достъп до цялата информация за областта получава началникът на РУО и/или упълномощен от него служител. Достъп до информацията за всяка община има кметът на община. В информационната система ще се отразява пълната информация за действията, които предприемат официалните представители на различни институции, за да помогнат конкретно на всяко дете или ученик. При посещение в дома на детето или ученика се провежда разговор с родителите за записване на децата в училище или детска градина. Всяко посещение на място или друга осъществена от екипа дейност се регистрира в информационната система. В случай че в продължение на 10 дни детето или ученикът не бъде открит на постоянния или на настоящ адрес, ръководителят на екипа чрез началника на РУО изпраща данните до ГРАО за актуализация, след което ги изпращат до съответното Районно управление на МВР по последния известен адрес за оказване на съдействие при извършване на проверка за местопребиваването на детето и родителите му.