Търг за отдаване под аренда на земеделски земи за създаване на трайни насаждения

Със Заповед на кмета на Община Кюстендил на 30.06 в сградата на Община Кюстендил ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд. Земите са за създаване на трайни насаждения .