Удължава се срокът за спиране на придобивната давност спрямо държавата и общините

С предлагана от правителството промяна в Закона за собствеността се удължава предвиденият срок за спиране на придобивната давност спрямо държавата и общините. С оглед защита на държавния и обществен интерес определеният в закона срок до 31 декември 2017 г. ще бъде продължен с пет години. Неудължаването на срока би довело до придобиването на имоти – държавна и общинска собственост от трети лица, на основание давностно владение. Промяната дава възможност за изпълнение в максимална степен на Плана за действие с мерки за предотвратяване придобиването по давност на имоти – частна държавна или общинска собственост, приет от Министерския съвет на 23 декември 2016 г.