Гоце ДелчевНачалоОбщество

Югозападното държавно предприятие започна изпълнението на 7-годишен международен проект

Проектът на тема „Природосъобразно горско стопанство – мултифункционални решения за променящите се гори и общности“ е финансиран от програма на LIFE „Действия по климата“ на Европейската комисия. Партньори на ЮЗДП са Световният фонд за дивата природа, Чешкият университет в Прага за природни науки, Словенското държавно горско предприятие и унгарската Национална асоциация на частните горовладелци. Изпълнението на проекта е важно за местните общности в региона, тъй като с повишаване устойчивостта на горите към климатичните промени ще се гарантира запазване на изключително важните им стопански, водоохранни и рекреационни функции. Най-уязвими към засушаването на климата и зачестяващите природни нарушения са иглолистните култури, към които ще са насочени усилията на ЮЗДП. В рамките на проекта ще бъдат реализирани пилотно 3 основни мерки за адаптация на горите към климатичните промени. Първата мярка включва разработването на система за ежемесечен мониторинг на процесите в горите на ЮЗДП чрез сателитни данни, което да позволи бърза реакция за ограничаване на щетите върху горите и биоразнообразието в резултат на повреди от биотични и абиотични фактори. Втората мярка е насочена към създаване на семепроизводствени градини от сухоустойчиви дървесни видове и тестови залесявания в най-южните части на предприятието – Гоце Делчев, Сандански и Петрич. Като част от третата мярка се предвижда закупуване на модерна техника и тестово прилагане на различни методи за бърза и рентабилна трансформация на иглолистните култури в по-устойчиви насаждения. Общият бюджет на дейностите, които ще изпълнява ЮЗДП през следващите 7 години, са за близо 2 000 000 лв., като над 55% от тях се осигуряват от ЕК.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments