18 свободни места за стажанти предлага община Гоце Делчев

Община Гоце Делчев получи одобрение по проект „Нови възможности за младежка заетост“, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Програмата осигурява на младите хора стажуване в рамките на 6 месеца. Кандидатите за свободните работни места могат да подават своите заявление за участие в програмата в Дирекция „Бюро по труда“– гр. Гоце Делчев. Условието към кандидатите е да имат завършено висше образование минимум бакалавър и да не са работили преди това по специалността. В общината 8 младите стажанти ще могат да работят като младши експерт „Човешки ресурси“, двама като младши експерт „Устройство на територията“. Търсят се и двама юристи, за позицията младши експерт „Финансово – стопанска дейност“, също има две места. Младши експерт „Общинска собственост“ – 2 броя, стаж като младши експерт „Еколог“ ще може да изкара един човек, както и младши експерт „Култура“ – 1-ин.