Гоце ДелчевНачалоОбщество

30 години „Натура 2000″

30 години създаването на програма LIFЕ на Европейския съюз и на приемането на Директивата за местообитанията и мрежата Натура 2000. От 21 май 1992 г. всички те успешно допринасят за опазването на нашето европейско природно богатство. Програма LIFE е финансовият инструмент на ЕС, който подкрепя европейски проекти за опазване на околната среда, природата и борбата с климатичните промени. От създаването си досега LIFE е съфинансирала няколко хиляди проекти по компонент „Природа и биологично разнообрази”, които имат за цел подобряване на опазването на застрашени видове и местообитания. По този начин се подпомага прилагането на Директивите за птиците и местообитанията и изграждането на мрежата от защитени зони „Натура 2000”. Със своите повече от 27 000 зони, мрежата Натура 2000 е едно от най-впечатляващите постижения на ЕС в областта на природозащитата. У нас обхватът на мрежата покрива 34,4% от територията на страната. България е трета по относителна площ на Натура 2000 в Европа след Словения (37,85%) и Хърватска (36,58%). Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) има ключова роля за въвеждането на Натура 2000 в страната, специално по отношение на зоните за птиците, както и за отстояването на статута на тези територии пред държавните институции. Към момента и Югозападно държавно предприятие изпълнява няколко проекта, финансирани по програма LIFE. Над 50% от територията на ЮЗДП попада в защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 – 43 зони по Директивата за природните местообитания с обща площ 619 299 ха и 25 зони по Директивата за птиците с обща площ 392 585 ха. Тазгодишният Ден на Натура 2000 дава възможност да си припомним най-важните цели на биоразнообразието на ЕС до 2030 г. за разширяване на мрежата от защитени територии до 30% от сушата и моретата на ЕС и за засилване на усилията за възстановяване.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments