358 са водените на отчет малолетни и непълнолетни лица в Детска педагогическа стая през 2016 година в област Благоевград

По данни на Националния статистически институт през 2016 г. броят на водените на отчет в Детска педагогическа стая малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления в област Благоевград е 358. В сравнение с предходната година са се увеличили с 6.5%. При анализ се наблюдава следното: 73.2% от водените на отчет са от възрастовата група 14 – 17 години, а тези на възраст 8 – 13 години представляват 26.8% от общия брой на водените на отчет в Детска педагогическа стая.

Сред лицата, водени на отчет в Детска педагогическа стая, преобладават момчетата. Броят им през 2016 г. е 311, докато малолетните и непълнолетните момичета са 47. Коефициентът за област Благоевград е 120 на 10 хил. души от населението на възраст 8 – 17 години. От отчет в Детска педагогическа стая са снети 139 малолетни и непълнолетни лица, като 50 са отпаднали от отчет поради навършване на 18-годишна възраст, 78 – за поправяне в поведението, а 11 лица – на други основания. Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет в ДПС през 2016 г. в област Благоевград, е 138 лица. В сравнение с предходната година броят на новозаведените нараства с 17.9%.