Oбщина Дупница предвижда скок на данък сгради от догодина

Данък сгради да скочи от 1,45 на хиляда върху данъчната оценка на 2, 50. Това предлага в докладна записка кметът на Общината Методи Чимев. С така предложената ставка сa дадени и примери, ако за 80кв.м недвижим имот с данъчна оценка 19 980,20 до сега живеещите в зона едно в града или идеален цетър са плащали 29 лв., то от 2020 година ще трябва да плащат 50 лв. Примери за други зони също са дадени и могат да бъдат видяни на сайта на Обшина Дупница в раздел „Общински съвет„ в „Проекти на наредби и решения“. Данъкът върху недвижимите имоти не е търпял кореция от 2009 година. На територията на Община Дупница декларираните недвижими имоти са 31 668, в т.ч. жилищни имоти 27 537 бр. и нежилищни имоти 4 131 бр. Постъпленията от този вид данък, заложени в бюджета за 2019 г. са в размер на 639 146 лв., като към края на октомври изпълнението е в размер на 500 000 лв. Иначе от докладната става ясно още, че с така предложената увеличена ставка, размерът на облога върху всички недвижими имоти на територията на цялата община ще е 1 106 250 лв. Кметът предлага и завишение на данъка при възмездно придобиване на имущество от 1.95 промила на 2.50 . Същият отново не е променян от 2009г.  Постъпленията от този данък до края на октомври тази година са в размер на 321 341 лв. С предложеното завишение в размер на 2.50 промила при взета основа за 2019г. приходът ще се увеличи на 411 975 лв.“ Основна част от инвестициите направени до настоящия момент в общината са от външно финансиране, но за следващите отчетни периоди това финансиране ще бъде ограничено и недостатъчно, за постигане на подобни мащабни инвестиции. Изискванията от граждани и фирми, относно местни инфраструктурни и други проблеми в града и една голяма част от нужди по селата, се увеличава в пъти повече от това, което общината може да си позволи с досега определените собствени приходи.“ Това са част от мотивите за вдигането на данъчните ставки. Към края на октомври тази година разходите за ел. енергия, поддръжка и ремонт на уличното осветление за благоустрояване, основен ремонт и изграждане на улици, тротоари , спортни и детски площадки , както и ремонти на общинска собственост по кметства и ремонти намеждуселски пътища са в общ размер 940 000лв. при приходи в размер 500 000 лв. Недофинансирането на разходи с приход от Данък недвижими имоти е в размер на 340 000 лв. Предложението на кмета ще бъде разгледано и гласувано от ОбС Дупница на следващо заседание. Очакваните резултати след приемането на проекта за изменение на Наредбата е да се увеличат постъпленията от собствени приходи в размер на около 600 000 лв. По този начин ще се даде възможност Община Дупница да работи активно за подобряване на инфраструктурата на територията на общината, изпълнение на социалната, културната и образователната политика и съфинансиране на проекти по различни програми, става ясно от докладната.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments